Моделиране на 3D импедансна тръба с комплексен край за измерване на звукопоглъщане с Метод на крайните елементи.

Моделиране на 3D импедансна тръба с комплексен край за измерване на звукопоглъщане посредством Метод на крайните елементи.

Представена на Международна научна конференция – ICEST, гр. София, 2015.ICEST2015_FEM_Impedance tube.pdf.