Минимални изисквания за звукоизолация от въздушен шум на стени, подове и врати и за изолация от ударен шум на подове в сгради и помещения според наредба № 4 ot 2006 г

Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите.