Облачен мониторинг Webnoise

Webnoise.eu е потребителски адаптируемо решение за облачен мониторинг и визуализация на параметри на околната среда (като шум, вибрации, качество на въздушната среда, сеизмична активност, метеорологични данни, съдържание на прахови частици, киселинност). 

Производител на хардуерните изчислителни и комуникационни компоненти и на цялостната софтуерна база е фирма СПЕКТРИ ЕООД, България.

Създадената и поддържана от СПЕКТРИ ЕООД платформа “Spectri Webnoise” от “облачен тип” е една съвременна надеждна не-Windows базирана система, проектирана да осигурява непрекъснат мониторинг и измервания, както и да предотвратява загуба на измервателни данни в случай на дефект в терминал, или загуба на комуникационна връзка. 

 Измерванията са базирани на непрекъснати периодични отчети на реални измервани параметри на околната среда. Едновременно с това се предоставя възможност за визуализация на избрани параметри в реално време. Данните се записват непрекъснато, а съответните параметри се изчисляват без прекъсвания. В сървъра се надгражда и актуализира историческа база от данни, като едновременно се осигурява репликиране и защита на данните. 

Структура на предлаганото решение “Спектри шумов уеб достъп”:

• Ползването на продукта чрез подновяем годишен абонаментен договор.

• Абонатът получава неизключителни права за ползване на продукта

• В периода на действащ абонаментен договор, СПЕКТРИ ЕООД се ангажира да поддържа продукта, както и да съхранява, синхронизира и поддържа получаваните от системата измервателни данни.

• В периода на действащ абонаментен договор, Абонатът се ангажира да поддържа в изправност и комуникационна функционалност измервателните станции, които комуникират и подават данни към продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” (и неговото присъщо интернет базирано решение).

 

Галерия