Висок клас шумомери - Модели 45-46

Pulsar Nova 45 & 46

Тези модели са подходящи за измерване на:

  • Шум на работното място

  • Професионална и индустриална хигиена

  • Шумови измервания в околна среда

  • Замервания на гранични стойности на звука

  • Замервания на нивата на шум при машини

  • Шумово замърсяване от увеселителни мероприятия

  • Шум от превозни средства

 

Съдържа всички функции на Модел 43 и Модел 44, като са добавени:

Софтуер за Анализ на Pulsar с включен запис на данни

Ръчен аудио запис

Таймер за повторения

Стандартен таймер

TWA/dose

Ln Стойности

1:1 Октавен филтър

Модел 45 Модел 46
Клас 1
Клас 2
СПЛ
Симулации на F,S и Т честотни тежести
Leq/ Върхови стойности(С-А и бързи опции за интегриране)
Пауза връщане изтриване
Запис на информация
Ръчни аудио записи
Гласова бележка
Таймер за повторения
Обикновен таймер
TWA
Стойност на Ln
1:1 Октавен филтър
√ Стандартни характеристики о Опционални характеристики