Видове измервания,

които DECIBEL провежда са:

 

- Звукови нива от различни източници на шум – битови и индустриални;

- Звуков спектрален анализ;

- Вибрации на преградни елементи, машини и оборудване;

- Разлика на звукови нива между помещения;

- Време на реверберация в помещения;

- Звукопоглъщане на материали и конструкции в лабораторни условия (EN ISO 354);

- Лабораторен индекс на звукоизолация за въздушен шум Rw на стени и тавани (EN ISO 140 – 3);

- Лабораторен индекс на звукоизолация за ударен шум Ln,w на подове (EN ISO 140 – 6);

- Разработка и тестване на звукопоглъщащи и звукоизолационни материали;