Видове измервания,

които DECIBEL провежда са:

 

Звукови нива от различни източници на шум – битови и индустриални;

Звуков спектрален анализ;

Вибрации на преградни елементи, машини и оборудване;

Разлика на звукови нива между помещения;

Време на реверберация в помещения;

Звукопоглъщане на материали и конструкции в лабораторни условия (EN ISO 354);

Лабораторен индекс на звукоизолация за въздушен шум Rw на стени и тавани (EN ISO 140 – 3);

Лабораторен индекс на звукоизолация за ударен шум Ln,w на подове (EN ISO 140 – 6);

Разработка и тестване на звукопоглъщащи и звукоизолационни материали;